Estudi complet Sant Martí de Llémena

Actualment, el Consell Comarcal del Gironès és l’òrgan encarregat de gestionar el servei de recollida de residus del municipi de Sant Martí de Llémena. El servei de recollida es realitza
mitjançant contenidors en via pública per a les 4 fraccions principals (resta, envasos, paper i cartró i vidre).
El municipi de Sant Martí de Llémena es planteja la possibilitat de canviar l’actual model de recollida, i l’anàlisi de les diverses alternatives de què pot disposar són l’objecte de l’estudi
presentat en aquest informe.
En aquest document es detallen les característiques sociodemogràfiques del municipi de Sant Martí de Llémena que són condicionants per a la definició d’un model de recollida de residus
domiciliaris i assimilables. També es resumeix el sistema actual de recollida de residus implantat al municipi, amb uns indicadors quantitatius que determinen l’eficàcia del mateix, es presenten les diferents propostes per a la nova gestió, detalla el model òptim escollit, especificant característiques del sistema de recollida, dimensionat tècnic i dimensionat econòmic de la seva implantació i es presenta el balanç econòmic del mateix.

Informació addicional