Estudi complet Llagostera

Actualment, el sistema de recollida selectiva dels residus del municipi de Llagostera està diferenciat pel tipus de nucli poblacional. En aquest sentit es disposa de:
- Recollida porta a porta de 4 fraccions al nucli urbà (paper, envasos, rebuig i FORM) i amb contenidors per al vidre
- Recollida mitjançant àrees d’aportació de residus per a les urbanitzacions (contenidors de carrer)
El municipi de Llagostera es planteja la possibilitat de canviar l’actual model de recollida de les urbanitzacions, i l’anàlisi de les diverses alternatives de què pot disposar són l’objecte de l’estudi presentat en aquest informe.
En aquest document es detallen les característiques sociodemogràfiques del municipi de Llagostera (concretament les urbanitzacions) que són condicionants per a la definició d’un model
de recollida de residus domiciliaris i assimilables. També es resumeix el sistema actual de recollida de residus implantat a les urbanitzacions i els veïnats, amb uns indicadors quantitatius
que determinen l’eficàcia del mateix, es presenten les diferents propostes per a la nova gestió, i s’especifiquen característiques dels sistemes de recollida, dimensionat tècnic i dimensionat
econòmic de la seva implantació. Al final es presenta el balanç econòmic dels diferents escenaris proposats.

Informació addicional