Estudi complet Flaçà

Actualment, el Consell Comarcal del Gironès és l’òrgan encarregat de gestionar el servei de recollida de residus del municipi de Flaçà. El servei de recollida es realitza mitjançant  contenidors en via pública per a les 5 fraccions principals (resta, fracció orgànica dels residus municipals –en endavant, FORM-, envasos, paper i cartró i vidre).
El municipi de Flaçà es planteja la possibilitat de canviar l’actual model de recollida, i l’anàlisi de les diverses alternatives de què pot disposar són l’objecte de l’estudi presentat en aquest informe.
En aquest document es detallen les característiques sociodemogràfiques del municipi de Flaçà que són condicionants per a la definició d’un model de recollida de residus domiciliaris i assimilables. També es resumeix el sistema actual de recollida de residus implantat al municipi, amb uns indicadors quantitatius que determinen l’eficàcia del mateix, es presenten les diferents propostes per a la nova gestió, detalla el model òptim escollit, especificant característiques del sistema de recollida, dimensionat tècnic i dimensionat econòmic de la seva implantació i es presenta el balanç econòmic del mateix.

L'ESTUDI ENCARA ESTÀ SUBJECTE A MODIFICACIONS I NO ÉS DEFINITIU

Informació addicional