Estudi complet Aiguaviva

Actualment, el Consell Comarcal del Gironès és l’òrgan encarregat de gestionar el servei de recollida de residus del municipi d’Aiguaviva. El servei de recollida es realitza mitjançant contenidors en via pública per a les 5 fraccions principals (resta, fracció orgànica dels residus municipals –en endavant, FORM-, envasos, paper i cartró i vidre).

El municipi d’Aiguaviva es planteja la possibilitat de canviar l’actual model de recollida, per un sistema Porta a Porta, objecte de l’estudi presentat en aquest informe.

En aquest document es detallen les característiques sociodemogràfiques del municipi d’Aiguaviva que són condicionants per a la definició d’un model de recollida de residus domiciliaris i assimilables. També es resumeix el sistema actual de recollida de residus implantat al municipi, amb uns indicadors quantitatius que determinen l’eficàcia del mateix, es detalla el model òptim escollit, especificant característiques del sistema de recollida, dimensionat tècnic i dimensionat econòmic de la seva implantació i es presenta el balanç econòmic del mateix.