Canvi climàtic

Com afecten les nostres deixalles el canvi climàtic?

Els residus que no es reciclen, que tenen com a destí l'abocador a la incineradora, generen una gran quantitat de gasos d'efecte hivernacle.  Si reciclem les deixalles que generem, reduïm les emissions de CO2 i contribuïm a mitigar el canvi climàtic.

L'any 2005 a la comarca del Gironès es van emetre 51.746 t de CO2 procedents del tractament dels residus

FONT: Inventari de referència d'emissions de les comarques gironines (2015) CILMA

 

Tipologia de residu Factor d'emissió (t CO2/t material)
Matèria orgànica, poda i jardineria - 0.18
Paper i cartro - 3.05
Vidre - 0.25
Envasos Acer - 1.62
Envasos Alumini - 12.31
Envasos HPDE - 2.1
Envasos Bric - 0.0078
Envasos LPDE - 1.2
Envasos PET - 1.23
RAEE - 4.09
Fracció rebuig o resta + 1.241