Com podem millorar la Recollida Selectiva de Residus al Gironès?

Els municipis de la comarca del Gironès volem fer un decidit salt endavant per assolir una gestió sostenible dels nostres residus, respectuosa amb el medi ambient
i que contribueixi a frenar el canvi climàtic.
Sabies que cada tona de residus que es porta a l'abocador genera 1,24 tones de CO2 que agreugen el Canvi Climàtic?

A continuació trobaràs un seguit de consells per participar correctament en la recollida selectiva, i una comparació dels avantatges i inconvenients de diversos models de recollida selectiva per millorar els resultats del reciclatge.

El Consell Comarcal del Gironès ha promogut la realització d'un estudi independent per valorar els avantatges i inconvenients dels diversos models de recollida de residus en el teu municipi i el seus índexs de reciclatge.

Pots consultar els resultats d'aquest estudi per al teu municipi en l'apartat "municipis" i participar en l'enquesta per donar la teva opinió sobre el model que prefereixes per millorar la recollida selectiva a la teva vila. També hi trobaràs l'agenda d'activitats informatives que es realitzaran per donar a conèixer els resultats d'aquest estudi i recollir l'opinió dels veïns i veïnes!

COMPARA LA RECOLLIDA SELECTIVA
AMB DIVERSOS MODELS DE RECOLLIDA

Contenidors de càrrega lateral

En aquest model es disposa d'àrees completes de contenidors en la via pública per al reciclatge del paper, vidre, envasos i orgànica. Els contenidors de càrrega lateral disposen d'una obertura ajustada al tipus de residus que s’ha d'abocar a cada contenidor, per evitar l'abocament d'impropis. Són contenidors més nets, amb un sistema de recollida més àgil, silenciós i eficient.

Avantatges

Percentatge de recollida selectiva fins al 45% de reciclatge.

Horari flexible d'aportació. No cal mantenir els residus a casa. Reducció de les rutes de recollida si s’eliminen punts de recollida.

Inconvenients

Dificultat per assolir els objectius de reciclatge marcats per la Generalitat i la Unió Europea del 50% al 2020 i del 65-75% al 2030.

Ocupació de la via pública, brutícia i abocaments en els punts de recollida.

Participació anònima. És complex saber quins habitatges participen correctament en la recollida selectiva i establir una taxa d'escombraries segons la correcta participació de cada habitatge.

Sistema Porta a Porta

En el sistema de recollida Porta a Porta, cada dia es recull a la porta de casa una o dues fraccions de residus, ben separades, d'acord amb un calendari establert, en uns cubells específics que es faciliten gratuïtament a tots els habitatges, i que disposen d'un sistema d'identificació de l'habitatge.

Avantatges

Permet un percentatge elevat de recollida selectiva (75-85%).

Es redueix la fracció resta o rebuig, que es destina a l'abocador o incineradora.

No hi ha males olors, brutícia, abocaments en punts concentrats que poden afectar veïns concrets.

No hi ha conflictes entre veïns per la ubicació de les àrees de contenidors.

Cada habitatge manté els cubells en l'estat de neteja desitjat.

No s'ocupen places d'aparcament a la via pública.

No calen desplaçaments per abocar les deixalles.

No és anònima: Es sap qui ho fa bé o malament. Hi ha un control de qualitat directe.

S’aconsegueix una alta qualitat de les fraccions recollides i un baix nivell d'impropis.

Permet bonificar la taxa d'escombraries als que participen correctament en la recollida selectiva.

Inconvenients

Cal seguir un horari estricte segons el calendari de recollida diari.

No es recull la brossa si no es separa correctament.

Poden aparèixer abocaments incontrolats per part de persones incíviques.

Model mixt

El model mixt és una barreja dels anteriors: es deixen a la via pública els contenidors de recollida selectiva de paper, vidre i envasos, amb el sistema de càrrega lateral (tipologia de contenidors dels quals s'han comentat els avantatges al primer apartat), per tal que els veïns puguin treure les fraccions selectives que ocupen més espai a la cuina quan ho necessitin. Les fraccions de l'orgànica i el rebuig es recullen porta a porta i es fa un control de la correcta participació de cada habitatge.

Avantatges

Es pot assolir un nivell de reciclatge mitjà respecte dels anteriors models: 50-60%.

Es pot llençar el paper, vidre i envasos, que són les fraccions més voluminoses, quan es vol, en els contenidors presents a la via pública. S'incrementa el nombre de contenidors de recollida selectiva en la via pública.

La fracció que més es genera i que fa més olor, com és l'orgànica, es recull a la porta de casa tres dies a la setmana, amb un alt nivell de qualitat.

La fracció que cal reduir al màxim, com és el rebuig, es recull a la porta de casa també, un cop a la setmana, per promoure que es separin correctament la resta de residus.

Inconvenients

L’horari és estricte segons el calendari de recollida de les fraccions d'orgànica i rebuig.

Es poden donar actes incívics amb l'abocament de residus barrejats als contenidors de paper, vidre i envasos de la via pública.

El cost econòmic d'aquest model pot ser més elevat, en mantenir dos sistemes de recollida i poder produir-se abocaments incontrolats en les àrees de contenidors de selectiva.